2257 Tuân

TroChoiTingYeu.com không phải là một nhà sản xuất (chính hoặc thứ) của bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được tìm thấy trên web. Đối với các hồ sơ theo 18 USC 2257 cho bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web này, xin vui lòng trực tiếp theo yêu cầu của bạn đến chỗ mà các nội dung được sản xuất.

TroChoiTingYeu.com Khi tải lên, dùng phải kiểm tra nội dung; đảm bảo với ông ấy là 18 tuổi, xác nhận rằng ông/cô giữ hồ sơ của các mô hình trong cuộc nội dung và rằng họ đang hơn 18 năm tuổi.

TroChoiTingYeu.com phải tuân bởi các thủ tục sau đây để đảm bảo tuân:

  • Yêu cầu tất cả các người sử dụng để được 18 năm tuổi để truy cập trang web.
  • Khi tải lên, dùng phải kiểm tra nội dung; đảm bảo với ông ấy là 18 tuổi, xác nhận rằng ông/cô giữ hồ sơ của các mô hình trong cuộc nội dung và rằng họ đang hơn 18 năm tuổi.

Để được hỗ trợ và/hoặc thông tin trong việc tìm kiếm của nội dung trang web có nguồn gốc, xin liên hệ với TroChoiTingYeu.com tại trang liên lạc.

TroChoiTingYeu.com cho phép nội dung được báo cáo là không phù hợp. Nên bất kỳ nội dung được báo cáo là bất hợp pháp, bất hợp pháp, quấy rối, có hại, tấn công hay nhiều lý do khác, TroChoiTingYeu.com sẽ loại bỏ nó từ những trang web mà không chậm trễ.

Người của TroChoiTingYeu.com người đi qua nội dung như vậy được kêu gọi để báo cáo đó là không phù hợp bằng cách 'báo Cáo nội Dung' nút tìm thấy dưới mỗi tấm hình hoặc video.

Bạn có 18 tuổi?

Cảnh Báo - Nội Dung Người Lớn
Bạn có 18 tuổi?