Làm thế nào Để Chạy Trò chơi trong Tiếng Nhật

Trên Windows

Tốt nhất (và dễ nhất) cách để làm nó là để cài đặt tiếng Nhật của hệ thống. Để làm vậy, bạn cần phải đi đến:

WINDOWS: Bảng điều Khiển -> khu Vực và ngôn Ngữ lựa Chọn -> tiên Tiến Tab

Cửa sổ 7: Bảng điều Khiển -> đồng Hồ, ngôn Ngữ và Vùng -> tiên Tiến

Cửa sổ 8 và cửa Sổ 10: Bảng điều Khiển -> tất Cả Bảng điều Khiển Mục -> ngôn Ngữ

Con đường khó khăn hơn là để sử dụng một cái gì đó như thế AppLocale.

Bạn có 18 tuổi?

Cảnh Báo - Nội Dung Người Lớn
Bạn có 18 tuổi?